Garantii

Garantii

Kõikidele Autotäht OÜ poolt müüdud toodetele kehtib tootjatehase poolt antud garantii 2 aastat.

Kliendi tellitud kaup on transpordil Autotäht OÜ laost kuni kliendile kättetoimetamiseni kaitstud Autotäht OÜ ja tema logistikapartneri vastutusel. Autotäht OÜ tagab rehvide asendamise või kauba maksumuse kompenseerimise mistahes juhtumil, mis puudutab saadetise kadumist või riknemist väljasaatmise momendist kuni kliendi poolt määratud aadressil kauba üleandmiseni.

 1. Autotäht OÜ poolt vahendatav tootjatehase poolt antud garantii katab nii toote materjali, kui ka tootmisest (tootmisprotsessist) tulenevad vead.
 2. Garantii alla ei kuulu alljärgnevad rehvide vigastused ja valest kasutamisest tingitud juhtumid:
  • rehvid, mida on kasutatud üle mustri kulumispiiri
  • rehvide vigastused, mis on tekkinud teeolude tõttu
  • rehvide vigastused, mis on tekkinud õnnetusjuhtumite (avarii, tulekahju vms) tagajärjel
  • vigastused, mis on tekkinud rehvide valest ekspluateerimisest (vale rehvirõhk, vale kokkujooks, balanseerimata rattad, rikkis amortisaatorid, auto ülekoormus, kettide kasutamine, naelutamine, võidusõit, off-road jms)
  • remonditud ning taastatud rehvid
  • ettekavatsetult rehvidele tekitatud vigastused
  • rehvide loomulik kulumine
    
 3. Müügigarantii andja on Autotäht OÜ.
 4. Garantii taotlemise aluseks on garantii taotleja poolt vaja esitada avaldus defektse toote kohta, koopia ostuarvest ja  koos defektse tootega tuua need Autotäht OÜ kontorisse Luha 34 Tallinn 10131 Eesti .
 5. Vealisele tootele tehakse põhjalik ekspertiis. Kui läbiviidud ekspertiis tõestab materjali- või tootmisvea, siis rehv parandatakse, asendatakse uuega või hüvitatakse rahaliselt. Autotäht OÜ vahendab kauba parandamist, vahetamist või kompenseerimist tootja ja kliendi vahel.
 6. Autotäht OÜ poolt vahendatud ekspertiisi tulemusega mittenõustumise korral on garantii taotlejal võimalus suunata probleemne toode erapooletusse ekspertiisi.  Erapooletu ekspertiisi aeg on maksimaalselt 1 kuu. Erapooletu ekspertiisi kulud kannab garantii taotleja.

Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on Autotäht OÜ klientidel ka teistest EV kehtivatest seadustest tulenevate õiguste kasutamise võimalus. Võlaõigusseadusest tulenevalt võtab Autotäht OÜ vastutuse puuduste eest, mis on tootel ilmnenud kahe aasta jooksul arvates toote üleandmisest kliendile.

Item added to cart.
0 items - 0.00